Huisregels en veiligheid

Huishoudelijk Reglement St. Festival “Op Roakeldais”

Definities en toepasselijkheid

1. Gebruikers van deze algemene voorwaarden Huishoudelijk Reglement St Festival “Op Roakeldais”, hierna te noemen “Op Roakeldais” zijn: “Op Roakeldais en organisatoren van andere evenementen op het festival terrein.

2. Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangspunt, de bezoeker van het festival terrein.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen op het festival terrein. Dit geldt voor zowel de koop van een toegangsbewijs als op het verblijf van het festival terrein.

4. Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen ‘bezoeker’ die op enig moment aanwezig is in of rond het festivalterrein of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit aangeduid als festival terrein..

5. Publiek: een ieder die aanwezig is in of rond het festival terrein vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een evenement.

Legitimatie / vertoon van toegangsbewijs

1. Iedere bezoeker dient wanneer hij/zij in of om het festival terrein is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs. Hij/zij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen.

2. Elke medewerker van “Op Roakeldais”, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij/zij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij/zij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of pas verstrekt door “Op Roakeldais”.

3. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het festival terrein dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde het terrein zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken, om het terrein te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen).

4. Bij het verlaten van dat gedeelte van het festival terrein waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

Alcohol, drugs & handelswaar

1. Het is de bezoeker verboden het festival terrein te betreden of daarin te verblijven terwijl men dermate onder invloed verkeerd van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen, die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.

2. Wanneer naar het oordeel van “Op Roakeldais” of de door haar aangewezen personen blijkt tijdens het festival dat een toeschouwer zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank of drugs, dat daardoor de openbare orde en veiligheid in het geding is, zal de betreffende toeschouwer worden verwijderd van het festival terrein.

3. Het meebrengen van alcoholhoudende dranken, drugs en gerelateerde zaken is verboden. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe aangewezen plaatsen c.q. ruimten.

4. Het op het festival terrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van “Op Roakeldais”. Op verzoek van “Op Roakeldais” medewerkers dient deze toestemming te worden overhandigd.

5. “Op Roakeldais” behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het festival terrein.

Discriminatie, vuurwerk, wapens & hinder

1. Het is verboden de volgende voorwerpen naar het festival terrein mee te nemen, dan wel voorhanden of in het bezit te hebben: Flessen, glazen, blikjes, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren. Het naar het festival terrein meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk, is te allen tijde verboden.

2. Het is verboden zich op het festival terrein te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend.

3. Het is verboden op het festival terrein middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers, onnodige overlast of hinder aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, schade toe te brengen aan, een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen.

4. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel van anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. In het bijzonder is het verboden zich te begeven op plaatsen anders dan waar het toegangsbewijs recht toe geeft. Uitzondering hierop is, indien door of namens het bestuur van st “Op Roakeldais” nadrukkelijk toestemming is gegeven, om daar werkzaamheden te verrichten.

5. Het meebrengen van dieren naar het festival terrein is, aan andere dan gemachtigde medewerkers, verboden.

Vluchtwegen, zitplaatsen, afval & roken

1. Een ieder dient zich bij aankomst op het festival terrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

2. Het is verboden op stoelen te gaan staan. Vernieling van een stoel kan leiden tot uitzetting. De kosten zullen verhaald worden op de veroorzaker.

3. Een ieder dient afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken. Roken is verboden in de hallen en tenten op het terrein.

Beeld- en/of geluidsopnamen

1. Met uitzondering van, naar het oordeel van “Op Roakeldais”, bevoegde persfotografen, – filmers of journalisten, is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen op het festival terrein, ten behoeve van commerciële doeleinden, verboden. Dit verbod kan uitgebreid worden tot alle doeleinden. Dit wordt bij de ingangen aangeduid.

2. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

Van toepassing zijnde bepalingen

1. Bepalingen en algemene voorwaarden van de Gemeente Eemsmond zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op het festival terrein van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.

Aanwijzingen

1. Aanwijzingen van medewerkers van “Op Roakeldais” en evenementenorganisaties, evenals politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag, dienen door de bezoeker onverwijld te worden gevolgd.

2. Een ieder dient op verzoek van medewerkers van “Op Roakeldais” dan wel de evenementenorganisator, dan wel aangewezen personen, evenals de politie een geldig toegangsbewijs te overleggen, dan wel een bewijs dat hij/zij dienst doet als medewerker van “Op Roakeldais” of van de organisator van het plaatshebbende evenement.

3. Beveiligers werkzaam op het festival terrein , zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

4. Wanneer men in het bezit is van enige parkeerkaart, uitgegeven door “Op Roakeldais” dan dient men bij gebruik van deze kaart, de betreffende kaart bij aankomst te tonen aan de verkeersregelaar.

5. Het is niet toegestaan fietsen te plaatsen in of nabij het festival terrein waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent dienen te worden opgevolgd. Fietsen die niet in de daarvoor bestemde plaatsen zijn geplaatst zullen door de verkeersregelaars of medewerkers van “Op Roakeldais” eventueel op last van de politie worden verwijderd.

Verwijdering

1. Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met dit Huishoudelijk Reglement, kan door medewerkers van “Op Roakeldais” en de evenementenorganisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd ofwel van (enig deel van) het festival terrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

2. “Op Roakeldais” is gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging, waardoor het aanzien van “Op Roakeldais” en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk in of buiten het festival terrein, doch in relatie staande tot een evenement op het festival terrein, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot één of meer evenementen te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende als genoemd in hoofdstuk 1, punt 2 op basis van het bedrag van de houder van het toegangsbewijs.

Kaartverkoop

1. Kinderen vanaf 4 jaar dienen een toegangskaart aan te kopen.

2. In het geval de sponsor met behulp van zijn/haar sponsorschap, toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen dan wel krijgt van “Op Roakeldais” en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de sponsor tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het festival terrein betreedt. Sponsors zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun genodigden op de hoogte zijn van de gedragsregels beschreven in dit huishoudelijk reglement.

3. Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen. Toegangsbewijzen zijn alleen in privésfeer overdraagbaar.

4. Evenementen, worden zoveel mogelijk gehouden op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten ter zake, wordt door de organisatoren echter te allen tijde voorbehouden.

5. De afgelasting, het staken van het evenement geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs, of andere compensatie, behoudens nader door “Op Roakeldais”, dan wel de evenementenorganisatie te stellen regels.

6. Een ieder dient zich bij aankoop van een toegangsbewijs te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd het paspoort, het rijbewijs of ID-kaart.

7. Een ieder geeft medewerkers van “Op Roakeldais” het recht om de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan in de vorm van het maken van een kopie van het identiteitsbewijs of overnemen van gegevens.

8. De toegangskaarten die het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van de toegangskaart wordt toegelaten.

Aansprakelijkheid

1. Het betreden van het festival terrein is op eigen risico. “Op Roakeldais” is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade.

2. De bezoeker van het festival terrein is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij/zij veroorzaakt al dan niet het gevolg van het niet naleven van deze huisregels en vrijwaart “Op Roakeldais” en de evenementenorganisator voor aanspraken van derde ter zake. Noch “Op Roakeldais”, noch de evenementenorganisator en evenmin hun medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid.

3. De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is mede verantwoordelijk en mede aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

4. Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meerdere bezoekers van het festivalterrein geweerd of verwijderd worden, dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

5. Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig Huishoudelijk Reglement en/of verwijdering van het festival terrein ten gevolge van onder meer vernieling, beschadiging (etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker (s) of andere aansprakelijken.

Overige Bepalingen

1. “Op Roakeldais” heeft het recht derden aan te wijzen, “Op Roakeldais” en de evenementenorganisatoren om datgene wat in deze algemene voorwaarden staat te effectueren.

2. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet geldige bepalingen een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.