Skip to content Skip to footer

Definities en toepasbaarheid

1. Gebruikers van deze Algemene Voorwaarden St Festival “Op Roakeldais”, hierna te noemen “Op Roakeldais” zijn: “Op Roakeldais en organisatoren van andere evenementen op het festivalterrein.

2. Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangspunt, de bezoeker van het festivalterrein.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen op het festivalterrein. Dit geldt zowel voor de aankoop van een toegangsbewijs als voor het verblijf op het festivalterrein.

4. Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen ‘bezoeker’) die zich op enig moment op of rond het festivalterrein of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen bevindt, inclusief ingangen en toegangswegen (hierna te noemen in totaal als festivalterrein).

5. Publiek: iedereen die zich voor, tijdens of na aanvang van een evenement op of rond het festivalterrein bevindt.

Identificatie/vertoon van toegangsbewijs

1. Iedere bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs wanneer hij/zij zich op of rond het festivalterrein bevindt. Hij/zij heeft alleen toegang via de daarvoor bestemde ingangen.

2. Iedere medewerker van “Op Roakeldais”, of een door haar aangewezen derde, is te allen tijde bevoegd om van de bezoeker te verlangen dat hij/zij in het bezit is van een geldig toegangsbewijs en gerechtigd is te zijn waar hij/zij zich bevindt. wordt gevonden op het moment van inspectie of kan worden verplaatst. De bezoeker dient zich desgevraagd tevens te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs of pas verstrekt door “Op Roakeldais”.

3. Het is verboden te verblijven op of zich te begeven op een ander deel van het festivalterrein dan dat waarop het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde het terrein zelf, de ruimte nodig om de plaats te bereiken, verlaten en bijbehorende openbare voorzieningen).

4. Bij het verlaten van dat deel van het festivalterrein waarop het toegangsbewijs betrekking heeft

recht op geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

Alcohol, drugs en koopwaar

1. Het is de bezoeker verboden het festivalterrein te betreden of te verblijven onder invloed van alcohol, drugs of enig ander middel, waaronder medicijnen, dat het gedrag van personen kan schaden.

2. Indien naar het oordeel van “Op Roakeldais” of de door haar aangewezen personen tijdens het festival blijkt dat een toeschouwer zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank of drugs dat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn, wordt de toeschouwer betrokken bij het verwijderen van het festivalterrein.

3. Het is niet toegestaan ​​alcoholische dranken, drugs en aanverwante zaken mee te nemen. Het kopen en nuttigen van (alcoholische) dranken is alleen toegestaan ​​op de daarvoor bestemde plaatsen of terreinen.

4. Het verkopen of te koop aanbieden van merchandise zoals drank, eten, souvenirs, T-shirts, sjaals, vlaggen en dergelijke op het festivalterrein is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van “Op Roakeldais”. Deze toestemming moet op vraag van de medewerkers van “Op Roakeldais” worden overhandigd.

5. “Op Roakeldais” behoudt zich het recht voor om op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het festivalterrein de verkoop van merchandise, drank en eten geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

Discriminatie, vuurwerk, wapens & overlast

1. Het is verboden de volgende voorwerpen naar het festivalterrein mee te nemen, in handen te hebben of in bezit te hebben: Flessen, glazen, blikken, kettingen, wapens die als wapen kunnen worden gebruikt of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt . worden gebruikt of als middel om de rust te verstoren. Het meenemen, hebben of bezitten naar het festivalterrein, evenals het afsteken van vuurwerk, is te allen tijde verboden.

2. Het is verboden zich op het festivalterrein te gedragen op een manier die door anderen kan worden ervaren als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend, dan wel als hinderlijk of op enigerlei wijze verstorend voor de rust en orde.

3. Het is verboden op het festivalterrein middelen te gebruiken of voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers onnodige overlast of hinder voor derden veroorzaken of die de mogelijkheid hebben gevaar te creëren voor, schade toe te brengen aan, een ander persoon of eigendommen . Middelen voor het produceren van geluid zijn hierin inbegrepen.

4. Het is verboden om enig gevaar voor goederen of voor het leven of de gezondheid van zichzelf of anderen te creëren, of enige andere vorm van schade toe te brengen. In het bijzonder is het verboden andere plaatsen te betreden dan waartoe het toegangsbewijs machtigt. Uitzondering hierop is indien uitdrukkelijk toestemming is gegeven door of namens het bestuur van st “Op Roakeldais” om aldaar werkzaamheden te verrichten.

5. Het is verboden dieren mee te nemen naar het festivalterrein voor andere medewerkers dan bevoegd personeel.

Vluchtroutes, stoelen, afval & roken

1. Iedereen dient zich bij aankomst op het festivalterrein op de hoogte te stellen van de vluchtroutes die gebruikt moeten worden bij (dreigende) calamiteiten.

2. Het is verboden op stoelen te staan. Vernieling van een stoel kan leiden tot uitzetting. De kosten worden verhaald op de verantwoordelijke.

3. Iedereen dient afval, inclusief genuttigde dranken en etenswaren, in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. Roken is verboden in de zalen en tenten op het terrein.

Beeld- en/of geluidsopnamen

1. Met uitzondering van, naar het oordeel van “Op Roakeldais”, bevoegde persfotografen, videografen of journalisten, is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen op het festivalterrein voor commerciële doeleinden verboden. Dit verbod kan worden uitgebreid tot alle doeleinden. Dit staat aangegeven bij de ingangen.

2. Bezoekers stemmen ermee in dat er foto’s en video-opnamen van hen gemaakt mogen worden.

Toepasselijke bepalingen

1. Bepalingen en algemene voorwaarden van de gemeente Het Hogeland zijn volledig bindend. De bepalingen van het strafrecht, voor zover het gaat of kan gaan om gedragingen op de openbare weg, zijn op het festivalterrein mede of van overeenkomstige toepassing.

Instructies/aanwijzingen

1. Aanwijzingen van medewerkers van “Op Roakeldais” en evenementenorganisaties, alsmede van politie, brandweer, GGD en andere bevoegde instanties dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

2. Op verzoek van medewerkers van “Op Roakeldais” of de organisator van het evenement of aangewezen personen, evenals de politie, dient een ieder een geldig toegangsbewijs, of een bewijs dat hij/zij dienst doet als medewerker van “Op Roakeldais”, te overleggen. of van de organisator van het evenement dat plaatsvindt.

3. Op het festivalterrein werkzame beveiligers zijn te allen tijde gerechtigd de bezoeker te bezoeken op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

4. Indien u in het bezit bent van een parkeerkaart, uitgegeven door “Op Roakeldais”, dient u de betreffende kaart bij aankomst te tonen aan de verkeersregelaar bij gebruik van deze kaart.

5. Het is niet toegestaan ​​fietsen op of nabij het festivalterrein te plaatsen, waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Instructies dienaangaande dienen te worden opgevolgd. Fietsen die niet op de daarvoor bestemde plaatsen staan, worden desnoods op last van de politie door de verkeersregelaars of medewerkers van Op Roakeldais verwijderd.

Verwijdering

1. Een ieder die op enigerlei wijze handelt in strijd met deze huisregels kan door medewerkers van “Op Roakeldais” en de evenementenorganisatie, dan wel daartoe aangewezen personen, alsmede politie en andere bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande kennisgeving de toegang worden ontzegd. de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd, van (enig deel van) het festivalterrein worden verwijderd of worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft als onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n) kan worden ingetrokken, zijn geldigheid verliest zonder enig recht op restitutie.

2. “Op Roakeldais” is gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, of indien er sprake is van een strafbaar feit of gedragingen die de goede naam van “Op Roakeldais” en/of derden schade toebrengen, gepleegd of in of buiten het festivalterrein, maar in verband met een evenement op het festivalterrein, de betrokkene(n) de toegang tot één of meer evenementen voor de toekomst al dan niet voor tijdsbeperking te ontzeggen en die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de handhaving van een dergelijke maatregel nodig kan zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijk rechthebbende als bedoeld in hoofdstuk 1, punt 2, uitgaande van het bedrag van de tickethouder.