Skip to content Skip to footer

Stichting Festival Op Roakeldais

RSIN 817191446
KvK 02095556

Stichting Festival Op Roakeldais
Oostervalge 52A
9989EL Warffum
tel. 0595 – 422 496
e-mail info@oproakeldais.nl

Rabobank: NL27 RABO 0140 5645 00

Bij giften graag vermelden of, en hoe, u vermeldt wilt worden.

Beleidsplan

De stichting heeft als doel:
a. het bevorderen van de ontwikkeling van Noord-Groningen op cultureel gebied, met inachtneming van de recreatieve en sociaaleconomische aspecten; en
b. her verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van een folkloristisch dansfestival, met onder andere deelname van buitenlandse groepen;
b. het zoveel mogelijk huisvesten van bedoelde groepen in gastgezinnen in Noord-Groningen teneinde de uitwisseling van culturele achtergronden wederzijds te bevorderen;
c. de bevolking van Noord-Groningen te informeren over het cultureel erfgoed van de deelnemende groepen;
d. de groepen kennis te laten maken met de recreatieve en sociaaleconomische aspecten van de Noord-Groninger samenleving;
e. het aangaan van lidmaatschappen van internationale organisaties ter bevordering van culturele uitwisselingen en het leveren van bijdragen aan studies, publicaties, congressen en het organiseren van internationale toernooien; en
f. al hetgeen verder aan het doel van de stichting bevorderlijk kan zijn.

De stichting verkrijgt het geld om haar doelen te bereiken door middel van:
a. subsidies van lokale en regionale overheden
b. subsidies vanuit culturele fondsen
c. sponsoring vanuit het bedrijfsleven
d. kaartverkoop aan publiek voor deelname aan het festival

Bestuur

Voorzitter – Joeri van der Werf
Secretaris – Tamara Doornbos-Reintjes
Penningmeester – Jan Boer
Algemeen bestuurslid – Michel Doornbos

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2022

Financiële verantwoording 2022

Projectplan 2023

Verslag uitgeoefende activiteiten 2023